OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

z uwagi na obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania przez GTK Stale Nierdzewne Państwa danych osobowych.

W celu realizacji zawartych i nowo zawieranych z Państwem umów oraz prowadzenia korespondencji handlowej, pragnę Państwa poinformować o konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych przez
PPHU GTK Stale Nierdzewne, w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko

 2. adres mailowy

 3. nazwa i siedziba firmy / pracodawcy

 4. adres do korespondencji

 5. numery telefonów / faxów

 6. stanowisko pracy

 7. inne dane osobowe przekazane przez Państwa w celu realizacji zawieranych umów i wymiany korespondencji handlowej.

 

W świetle powyższego pragnę poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPHU GTK Stale Nierdzewne Grzegorz Kubicki, 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 18/15, NIP 629-202-70-60, REGON 241177542

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zleceń oraz prowadzenia korespondencji handlowej.

 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych będzie:

  1. udzielona zgoda poprzez nawiązanie przez Państwa współpracy handlowej z Administratorem;

  2. udzielenie zgody telefonicznej na przesłanie Państwu korespondencji handlowej przez Administratora,

  3. konieczność wykonania umowy kupna/sprzedaży towaru lub usługi lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

  4. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  5. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

  6. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych,

  7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, statystycznych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do wykonania wszystkich czynności wynikających z punktu 3 (a-g) oraz przepisów prawa, obligujących Administratora do przetwarzania danych przez określony czas.

 5. Państwa dane osobowe były i będą mogły być przekazywane następującym podmiotom:

  1. przewoźnikom świadczącym na Państwa rzecz /na Administratora rzecz usługi transportowe,

  2. klienci na rzecz których realizowane były i będą usługi transportowe, jeśli jesteście Państwo Zleceniobiorcą tych usług,

  3. kancelariom prawnych w celu realizacji dochodzenia roszczeń przez Administratora,

  4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych

  2. żądania od Administratora sprostowania / aktualizacji Pani/Pana danych osobowych,

  3. żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  4. żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

  6. przeniesienia Państwa danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres
e-mail Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" gtk@gtk-nierdzewne.pl